СУМЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ

Товч утга

Төлөвлөгөө харах
1

сумын 2017 оны үндсэн чиглэл

Үзэх

2

Сумын эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл

Үзэх

3

Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл

Үзэх

4  2019 оны сумын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл
ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС