САРЫН МЭДЭЭ

io

Баянтал сумын цаг үеийн...

УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ХҮРЭЭНД: Засаг  даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны талаар: Аймгийн ХХААГазраас жил бүр зохион байгуулагддаг Хөдөө аж ахуйн мэргэжилтний зөвлөгөөн 2018 оны 03

Баянтал сумын цаг үеийн...

УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ХҮРЭЭНД: Засаг  даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны талаар: Сумын Онцгой комиссын хурал 2018 оны 01 дүгээр 5, 11-ний өдрүүдэд 2 удаа хуралдаж

л

Цаг үеийн мэдээ

УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ХҮРЭЭНД: Засаг  даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны талаар: 2017 оны 11 дүгэр сарын 18-ны өдөр Сумын Засаг даргын нэрэмжит “Сумын аврага”  шалгаруулах

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС