April 20, 2021

Баянтал сум – ЗДТГ

Баянтал сум

СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН 2020 ОНЫ ЗАХИРАМЖУУД

                         СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН 2020 ОНЫ ЗАХИРАМЖУУД “А”

Захирамжийн дугаар

Захирамжийн тэргүү

Үзэх

А/01

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх

А/02

Дуудлага худалдаа явуулах тухай

Үзэх

А/03

Өмнө нь гэр бүлийн хэрэгцээнд дундаа хамтран өмчилсөн газрыг гэр бүлийн нэг гишүүнд шилжүүлэх тухай

Үзэх

А/04

Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх шийдвэрт өөрчлөлт оруулах тухай

Үзэх

А/05

Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх шийдвэрт өөрчлөлт оруулах тухай

Үзэх

А/06

Газар эзэмшүүлэх тухай

Үзэх

А/07

Газар эзэмшүүлэх тухай

Үзэх

А/08

Газар эзэмшүүлэх тухай

Үзэх

А/09

Газар эзэмшүүлэх тухай

Үзэх

А/10

Газар эзэмшүүлэх тухай

Үзэх

А/11

Газар эзэмшүүлэх тухай

Үзэх

А/12

Газар эзэмшүүлэх тухай

Үзэх

А/13

Газар өмчлөх эрхийг дуусгавар болгох тухай

Үзэх

А/14

Газар өмчлөх эрхийг дуусгавар болгох тухай

Үзэх

А/15

Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай

Үзэх

А/16

Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай

Үзэх

А/17

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Үзэх

А/18

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Үзэх

А/19

Эрүүл мэндийн төвийн бүтэц орон тоог батлах тухай

Үзэх

А/20

Захирамж гараагүй

Үзэх

А/21

Өмнө нь гэр бүлийн хэрэгцээнд дундаа хамтран өмчилсөн газрыг гэр бүлийн нэг гишүүнд шилжүүлэх тухай

Үзэх

А/22

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Үзэх

А/23

Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

А/24

Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

А/25

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Үзэх

А/26

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Үзэх

А/27

Шуурхай штаб байгуулах шинэ төрлийн коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх талаар авах арга хэмжээний тухай

Үзэх

А/28

Төсөл, арга хэмжээг төлөвлөхөд арга зүйн зөвлөгөө өгөх ажлын хэсгийг байгуулах тухай

Үзэх

А/29

Төрийн албан хаагчдын цалин, нэмэгдлийг шинэчлэн батлах тухай

Үзэх

А/30

Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай

Үзэх

А/31

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Үзэх

А/32

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Үзэх

А/33

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Үзэх

А/34

Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

А/35

Сумын төвийг камержуулах ажлыг хүлээж авах комисс томилох тухай

Үзэх

А/36

Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

А/37

Газарзүйн нэрийн салбар зөвлөл байгуулах тухай

Үзэх

А/38

 Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

А/39

Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

А/40

154 дүгээр байранд тоглоом авах, суурилуулах ажлыг хүлээж авах комисс томилох тухай

Үзэх

А/41

Ерөнхий боловсролын сургуулийн авто машины засварын ажлыг хүлээж авах комисс томилох тухай

Үзэх

А/42

Ахмадын өргөөг сэргээн засварлах ажлыг хүлээж авах комисс томилох тухай

Үзэх

А/43

Хогны машин худалдан ваах ажлыг хүлээж авах комисс томилох тухай

Үзэх

А/44

Жижиг тэрэг худалдан ваах ажлыг хүлээж авах комисс томилох тухай

Үзэх

А/45

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Үзэх

А/46

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Үзэх

А/47

Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

А/48

Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

А/49

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Үзэх

А/50

Бэлчээрийн хөнөөгч мэрэгч амьтантай тэмцэх ажлын хэсэг байгуулах тухай

Үзэх

А/51

Хаягийн мэдээлэл шалгах, засварлах, зэрэгцүүлсэн хаягийн мэдээлэл үүсгэх ажлын хэсэг байгуулах тухай

Үзэх

А/52

Газар эзэмшүүлэх тухай

Үзэх

А/53

Газар эзэмшүүлэх тухай

Үзэх

А/54

Газар эзэмшүүлэх тухай

Үзэх

А/55

Газар эзэмшүүлэх тухай

Үзэх

А/56

Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

А/57

Хүүхдийн зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай

Үзэх

А/58

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Үзэх

А/59

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Үзэх

А/60

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Үзэх

А/61

Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

А/62

Малын түүвэр судалгаа явуулах тухай

Үзэх

А/63

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Үзэх

А/64

Сумын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг хүлээж авах ажлын хэсэг байгуулах тухай

Үзэх

А/65

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Үзэх

А/66

Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

А/67

Мал амьтны халдварт, гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд бэлчээрийн сэг зэм устгах тухай

Үзэх

А/68

Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх

А/69

Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

А/70

Сумын зарим иргэдэд буцалтгүй тусламж олгох тухай

Үзэх

А/71

“Оюут Боржигин” ХХК-ний тамхи худалдаалах тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай

Үзэх

А/72

Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

А/73

Захирамж гараагүй

А/74

Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

А/75

Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

А/76

Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

А/77

Сумын баяр наадмыг зохион байгуулах тухай

Үзэх

А/78

Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

А/79

Газар эзэмшүүлэх тухай

Үзэх

А/80

2021 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай

Үзэх

А/81

Газар эзэмшүүлэх тухай

Үзэх

А/82

Өвөлжилтийн бэлтгэл хангуулах тухай

Үзэх

А/83

Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

А/84

Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

А/85

Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

А/86

Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

А/87

Захирамж гараагүй

А/88

Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

А/89

Захирамж гараагүй

А/90

Газар эзэмших эрхийг дуусгавар болгох тухай

Үзэх

А/91

Худаг засварлах ажлыг хүлээж авах комисс томилох тухай

Үзэх

А/92

Ухаалаг худаг бий болгох ажлыг хүлээж авах комисс томилох тухай

Үзэх

А/93

Газар эзэмшүүлэх тухай

Үзэх

А/94

Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

А/95

Үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах ажлын хэсэг томилох тухай

Үзэх

А/96

Газар эзэмшүүлэх тухай

Үзэх

А/97

Газар эзэмшүүлэх тухай

Үзэх

А/98

Захирамж гараагүй

А/99

Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

А/100

Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

А/101

Захирамж гараагүй

А/102

Газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдаа явуулах тухай

Үзэх

А/103

Газар эзэмшүүлэх тухай

Үзэх

А/104

Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай

Үзэх

А/105

Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

А/106

Ажлын хэсэг томилох тухай

Үзэх

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС