August 11, 2022

Баянтал сум – ЗДТГ

Баянтал сум

Баянтал сумын Засаг даргын 2019 оны захирамжууд

Захирамжийн дугаар

Захирамжийн тэргүү

Үзэх

А/01

Газар эзэмшүүлэх тухай

Үзэх

А/02

Дуудлага худалдаа явуулах тухай

Үзэх

А/03

Хөтөлбөр хэрэгжүүлэх хамтарсан баг байгуулах тухай

Үзэх

А/04

Монгол улсын иргэнд газар өмчүүлэх шийдвэрт өөрчлөлт оруулах тухай

Үзэх

А/05

Цалин шинэчлэн тогтоох тухай

Үзэх

А/06

Өвөл, хаврын улиралд хурдан морины уралдаан зохион байгуулахыг хориглох тухай

Үзэх

А/07

Хариуцлагатай жижүүр томилох тухай

Үзэх

А/08

Хүнсний эрхийн бичгээр үйлчлэх дэлгүүр сонгон шалгаруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай

Үзэх

А/09

Төсөл, арга хэмжээг төлөвлөхөд арга зүйн зөвлөгөө өгөх ажлын хэсгийг байгуулах тухай

Үзэх

А/10

Тооллогын түр товчооны бүрэлдэхүүнийг томилох тухай

Үзэх

А/11

Багийн тооллогын түр товчооны бүрэлдэхүүнийг томилох тухай

Үзэх

А/12

Багийн тооллогын түр товчооны бүрэлдэхүүнийг томилох тухай

Үзэх

А/13

Залуучуудын хөгжлийн салбар зөвлөл байгуулах тухай

Үзэх

А/14

Газар эзэмших, ашиглах, эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдааны анхны үнэ тогтоох тухай

Үзэх

А/15

Газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах дуудлага худалдаа явуулах тухай

Үзэх

А/16

Гамшгаас хамгаалах сайн дурын хэсгийн ажилтнуудыг томилох тухай

Үзэх

А/17

“Хөдөө аж ахуйн тасаг”, “Мал эмнэлгийн тасаг” байгуулах тухай

Үзэх

А/18

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Үзэх

А/19

Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай

Үзэх

А/20

Иргэн Б.Хонгорзулд тамхи худалдаалах тусгай зөвшөөрөл олгох тухай

Үзэх

А/21

2020 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хэсгийг байгуулах тухай

Үзэх

А/22

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Үзэх

А/23

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Үзэх

А/24

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Үзэх

А/25

Ажлын хэсэг томилох тухай

Үзэх

А/26

Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

А/27

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Үзэх

А/28

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Үзэх

А/29

Газар эзэмших эрхийг дуусгавар болгох тухай

Үзэх

А/30

Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

А/31

Нутаг бэлчээрийг чөлөөлөх тухай

Үзэх

А/32

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Үзэх

А/33

Бэлчээрийн мэрэгч амьтантай тэмцэх ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсгийг томилох тухай

Үзэх

А/34

Газар эзэмшүүлэх тухай

Үзэх

А/35

Газар эзэмшүүлэх тухай

Үзэх

А/36

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Үзэх

А/37

Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

А/38

Мал эмнэлгийн ариун цэврийн ажил зохион явуулах тухай

Үзэх

А/39

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Үзэх

А/40

Малын түүвэр судалгаа явуулах тухай

Үзэх

А/41

Зорилтот бүлэгт чиглэсэн дэд хөтөлбөрийн задаргаа батлах тухай

Үзэх

А/42

Сумын Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх ажилд хөндлөнгийн хяналт тавих иргэдийн төлөөллийг томилох тухай

Үзэх

А/43

“Иргэний танхимын мэдээлэл сурталчилгааны тоног төхөөрөмж” худалдан авах ажлыг хүлээж авах комисс томилох тухай

Үзэх

А/44

“Чийрэгжүүлэлтийн тоног төхөөрөмж” худалдан авах ажлыг хүлээж авах комисс томилох тухай

Үзэх

А/45

Баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын гишүүдийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулах тухай

Үзэх

А/46

“Үүрдэг хогийн сав” худалдан авах ажлыг хүлээж авах комисс томилох тухай

Үзэх

А/47

Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

А/48

Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

А/49

Иргэн Ц.Хишигдэлгэрт тамхи худалдаалах тусгай зөвшөөрөл олгох тухай

Үзэх

А/50

Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай

Үзэх

А/51

“Гудамж талбай, гэр хороололд гэрэлтүүлэг тавих” ажлыг хүлээж авах комисс томилох тухай

Үзэх

А/52

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Үзэх

А/53

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Үзэх

А/54

Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх

А/55

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Үзэх

А/56 Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Үзэх

А/57

Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх

А/58

Газар эзэмших эрхийг дуусгавар болгох тухай

Үзэх

А/59 Газар эзэмших эрхийг дуусгавар болгох тухай

Үзэх

А/60

Газар эзэмших эрхийг дуусгавар болгох тухай

Үзэх

А/61

Эзэмшил газрын хаягийг шинэчлэх тухай

Үзэх

А/62

Сумын онцгой комиссыг шинэчлэн байгуулах тухай

Үзэх

А/63

Холбоо зарлан мэдээлэх журам батлах тухай

Үзэх

А/64

Сумын гамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн ангийн бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай

Үзэх

А/65

Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай

Үзэх

А/66

Газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах дуудлага худалдаа дахин явуулах тухай

Үзэх

А/67

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Үзэх

А/68

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Үзэх

А/69

“Өргөх станцын зураг төсөв”-ийн ажлыг хүлээж авах комисс томилох тухай

Үзэх

А/70

Бэлчээрийн мэрэгч амьтантай тэмцэх ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсгийг томилох тухай

Үзэх

А/71

Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

А/72

Залуучуудын хөгжлийн салбар зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай

Үзэх

А/73

Газар эзэмшүүлэх тухай

Үзэх

А/74

Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай

Үзэх

А/75

Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

А/76

Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

А/77

Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

А/78

Газар эзэмших эрхийг дуусгавар болгох тухай

Үзэх

А/79

Газар эзэмшүүлэх тухай

Үзэх

А/80

Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай

Үзэх

А/81

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Үзэх

А/82

Хүн ам, мал, тэжээвэр амьтдын тооллого зохион байгуулах комисс томилох тухай

 

Үзэх

А/83

Ажлын хэсэг томилох тухай

Үзэх

 

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС