October 17, 2021

Баянтал сум – ЗДТГ

Баянтал сум

СУМЫН ЗДТГАЗРЫН ДАРГЫН 2020 ОНЫ ТУШААЛУУД

ЗДТГАЗРЫН ДАРГЫН 2020 ОНЫ ТУШААЛУУД “А”

Тушаалын дугаар

Тушаалын тэргүү

Үзэх

А/01

Засаг даргын Тамгын газрын орон тоо, цалин санг батлах тухай

Үзэх

А/02

Ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай

Үзэх

А/03

Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай

Үзэх

А/04

Төрийн захиргааны болон Төрийн үйлчилгээний албан хаагчид төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдэл олгох тухай

Үзэх

А/05

Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай

Үзэх

А/06

Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай

Үзэх

А/07

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Үзэх

А/08

Байгууллагын хариуцлагатай жижүүр томилох тухай

Үзэх

А/09

Цалинтай чөлөө олгох тухай

Үзэх

А/10

Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай

Үзэх

А/11

Хүндэтгэн үзэх бусад шалтгаанаар ажилдаа ирж чадаагүй үеийн нөхөн олговор олгох тухай

Үзэх

А/12

Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

А/13

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах тухай

Үзэх

А/14

Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай

Үзэх

А/15

Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай

Үзэх

А/16

Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай

Үзэх

А/17

Эд хөрөнгийн тооллого явуулах  комисс томилох тухай

Үзэх

А/18

Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай

Үзэх

А/19

Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай

Үзэх

А/20

Байгууллагын ёс зүйн дүрмийг батлах тухай

Үзэх

А/21

Ахмадын баярын үйл ажиллагаанд хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

А/22

Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай

Үзэх

А/23

Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч томилох тухай

Үзэх

А/24

Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай

Үзэх

А/25

Өвс тэжээлийн нөөцөд хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

А/26

Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

А/27

Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай

Үзэх

А/28

Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

А/29

Ажлын хэсэг томилох тухай

Үзэх

А/30

Өвс актлах тухай

Үзэх

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС