October 17, 2021

Баянтал сум – ЗДТГ

Баянтал сум

2021 оны Тамгын даргын тушаал “А”

Тушаалын дугаар

Тушаалын Тэргүү

Үзэх

А/01

Засаг даргын Тамгын газрын орон тоо, цалин санг батлах тухай

Үзэх

А/02

Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчид төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдэл олгох тухай

Үзэх

А/03

Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай

Үзэх

А/04

Илүү цагийн нэмэгдэл олгох тухай

Үзэх

А/05

Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

А/06

Цагаан сарын үйл ажиллагаанд хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

А/07

Ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай

Үзэх

А/08

Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай

Үзэх

А/09

Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай

Үзэх

А/10

Байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журамд өөрчлөлт оруулах тухай

Үзэх

А/11

Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай

Үзэх

А/12

Байгууллагын ёс зүйн зөвлөлийг

шинэчлэн байгуулах тухай

Үзэх

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС