October 17, 2021

Баянтал сум – ЗДТГ

Баянтал сум

Баянтал сумын ЗДТГ-ын даргын 2019 оны тушаалууд

Тушаалын дугаар Тушаалын тэргүү

Үзэх

А/01

Засаг даргын Тамгын газрын орон тоо, цалин санг батлах тухай

Үзэх

А/02

Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай

Үзэх

А/03

Цагаан сарын үйл ажиллагаанд хөрөнгө зарцуулах  тухай

Үзэх

А/04

Ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай

Үзэх

А/05

Хариуцлагатай жижүүр томилох тухай

Үзэх

А/06

Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай

Үзэх

А/07

Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай

Үзэх

А/08

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Үзэх

А/09

Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай

Үзэх

А/10

Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

А/11

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Үзэх

А/12

Эцэг, эхийн зөвлөл байгуулах тухай

Үзэх

А/13

Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөө батлах тухай

Үзэх

А/14

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Үзэх

А/15

Улсын үзлэгт бэлтгэх комисс томилох тухай

Үзэх

А/16

Гамшгийн бэлэн байдлын үзлэгт амжилттай оролцсон ажилчдыг урамшуулах тухай

Үзэх

А/17

Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай

Үзэх

А/18

Байгууллагын нууцын журам батлах тухай

Үзэх

А/19

Эд хөрөнгийн тооллого явуулах комисс томилох тухай

Үзэх

А/20

Хэвлэмэл хуудасны индекс батлах тухай

Үзэх

А/21

Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай

Үзэх

А/22

Байгууллагын архивын дүрэм болон баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын дүрмийг шинэчлэн батлах тухай

Үзэх

А/23

Цэцгийн болон өрөөний тохижилтийн уралдаан зарлах тухай

Үзэх

А/24

Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

А/25 Хариуцлагатай жижүүр томилох тухай

Үзэх

А/26 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай

Үзэх

А/27 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай

Үзэх

А/28 Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

А/29 Орон тооны бус ёс зүйн хороо байгуулах тухай Үзэх
А/30 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай Үзэх
А/31 Ахмадын баярын үйл ажиллагаанд хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
А/32 Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцоотой хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх ажлын хэсгийг томилох тухай Үзэх
А/33 Гамшгийн бэлэн байдлын үзлэгт амжилттай оролцсон ажилчдыг урамшуулах тухай Үзэх
А/34 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай Үзэх
А/35 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
А/36 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай Үзэх
А/37 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
А/38 Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай Үзэх
А/39 Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн журам батлах тухай Үзэх
А/40 Эд хөрөнгийн тооллого явуулах комисс томилох тухай Үзэх

А/41

Төрийн үйлчилгээний ажилчдын албан тушаалын тодорхойлолтыг шинэчлэн батлах тухай

Үзэх

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС