October 17, 2021

Баянтал сум – ЗДТГ

Баянтал сум

2021 оны Засаг даргын захирамж “А”

Захирамжийн дугаар

Захирамжийн Тэргүү

Үзэх

А/01

Ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай

Үзэх

А/02

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Үзэх

А/03

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах тухай

Үзэх

А/04

Газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдаа явуулах тухай

Үзэх

А/05

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Үзэх

А/06

Сумын онцгой комиссыг шинэчлэн байгуулах тухай

Үзэх

А/07

Сумын гамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн ангийн бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай

Үзэх

А/08

Зөвлөл байгуулах тухай

Үзэх

А/09

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Үзэх

А/10

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Үзэх

А/11

Төрийн албан хаагчдын цалин, нэмэгдлийг шинэчлэн батлах тухай

Үзэх

А/12

Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

А/13

Төсөл, арга хэмжээг төлөвлөхөд арга зүйн зөвлөгөө өгөх ажлын хэсгийг байгуулах тухай

Үзэх

А/14

Захирамж гараагүй

Үзэх

А/15

2022 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай

Үзэх

А/16

Сумын Засаг даргын шагналын журмыг шинэчлэн батлах тухай

Үзэх

А/17

Сумын Засаг даргын зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай

Үзэх

А/18

Хариуцлагатай жижүүр томилох тухай

Үзэх

А/19

Газар эзэмших эрхийн дуудлага худалдаа зохион байгуулах ажлын хэсгийг томилох тухай

Үзэх

А/20

Нэгж талбарыг нэгтгэх тухай

Үзэх

А/21

Мал, амьтны гоц халдварт, халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд бэлчээрийн сэг зэм устгах тухай

Үзэх

А/22

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Үзэх

А/23

Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

А/24

Газар эзэмших эрхийг дуусгавар болгох тухай

Үзэх

А/25

Газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдаа дахин явуулах тухай

Үзэх

А/26

Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай

Үзэх

А/27

Газар зээмшүүлэх тухай

Үзэх

А/28

Коронавируст халдвар “Ковид-19-ын эсрэг дархлаажуулалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулах тухай

Үзэх

А/29

Газар эзэмших эрхийн дуудлага худалдаа зохион байгуулах ажлын хэсгийг тоимлох тухай

Үзэх

А/30

Сумын Залуучуудын хөгжлийн салбар зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай

Үзэх

А/31

Үр дүнгийн урамшуулал олгох тухай

Үзэх

А/32

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Үзэх

А/33

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Үзэх

А/34

Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

А/35

Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

А/36

Шуурхай арга хэмжээ авах тухай

Үзэх

А/37

Өмнө нь гэр бүлийн хэрэгцээнд дундаа хамтран өмчилсөн газрыг гэр бүлийн нэг гишүүнд шилжүүлэх тухай

Үзэх

А/38

Газар эзэмших эрхийг дуусгавар болгох тухай

Үзэх

А/39

Төрийн захиргааны албан хаагчид зэрэг дэв шинээр болон ахиулан олгох тухай

Үзэх

А/40

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Үзэх

А/41 Бүх нийтийн хог цэвэрлэгээ зохион байгуулах тухай

Үзэх

А/42

Газар эзэмшүүлэх тухай

Үзэх

А/43

Геодезийн цэг тэмдэгтийг хамгаалалтанд авах, бүртгэл тооллого хийх тухай Үзэх
А/44 Мал аж ахуйн хаврын технологит ажлыг зохион байгуулж, хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

А/45

Цэцэрлэгийн хүүхдийн модон ширээ, сандал нийлүүлэх ажлыг хүлээж авах комисс томилох тухай Үзэх

А/46

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Үзэх

А/47 Газар эзэмших эрхийг дуусгавар болгох тухай

Үзэх

А/48

Газар эзэмших эрхийг дуусгавар болгох тухай

Үзэх

А/49

Газар эзэмших эрхийг дуусгавар болгох тухай

Үзэх

А/50

 

Үзэх

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС