Баянтал сумын Засаг дарга түүний Тамгын газар нь байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдээс өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг бичгээр, амаар, цахим сүлжээ, санал хүсэлтийн хайрцаг, 99708446 дугаарын утсаар ажлын өдрүүдэд 08.00-12.00, 13.00-17.00 цагийн хооронд хүлээн авч байна. ***bayantal.gs.gov.mn*** ++Bayantal.gs.gov.mn++

Сумын засаг Даргын гэрээний биелэл, тайлан

Д/д

Товч утга

Жагсаалт нээх

1

 Засаг даргыг ажил авснаас хойш 100 хоногт хийсэн ажлын тайлан мэдээ

Үзэх

2

Аймгийн засаг даргатай байгуулсан гэрээний биелэлт 

Үзэх

3

Үндсэн чиглэлийн биелэлт 

Үзэх

4


 

5

 

 

Говьсүмбэр аймгийн Баянтал сумын өвөлжилтийн бэлтгэл хангах ажлын төлөвлөгөө

БАТЛАВ: ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ

.............................М.НАРАНМАНДАХ  

                                                                        

                 Говьсүмбэр аймгийн Баянтал сумын өвөлжилтийн бэлтгэл хангах ажлын төлөвлөгөө

 

Хийгдэх ажлууд

Эцсийн хугацаа

Хариуцах эзэн

Тайлан мэдээ ирүүлэх

 

1

Өвөлжилтийн бэлтгэлийн явцын мэдээллийг аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт явуулах

2016 оны 07 дугаар сарын 25, түүнээс хойш 14 хоног тутамд

Албан даалгавраар үүрэг болгосон байгууллагууд

 

2

Өвөлжилтийн бэлтгэл хангалтын тайлан аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт явуулах

2016 оны 10 дугаар сарын 20

Албан даалгавраар үүрэг болгосон байгууллагууд

Төв суурин газрын өвөлжилтийн бэлтгэл

 

 

1

Инженерийн шугам сүлжээ, дулааны хоолой, цэвэр бохир усны байгууламжийн байнгын хэвийн үйл ажиллагааг хангахад шаардлагатай засвар үйлчилгээг хийх, жигд хэвийн ажиллагааг хангах нөхцөлийг бүрдүүлэх

2016 оны 09 дүгээр сарын 25

 

Талын илч

 

2

Сургууль, цэцэрлэгийн урсгал засварын ажил, анги танхим, өрөө тасалгааны цонх, гадна хаалганы дулаалга хийж, эвдэрч хэмхэрсэн ширээ сандлыг засварлах, хичээлийн шинэ жилийн бэлтгэл ажлыг хангах

2016 оны 08 дугаар сарын 20

 

Сургууль, цэцэрлэгийн захирал, эрхлэгч нар

 

3

Нийтийн тээвэрт тавигдах хяналтыг сайжруулж, стандарт шаардлагыг мөрдүүлэх. Нийтийн тээврийн дунд болон том оврын автобусны засвар үйлчилгээг хийн, аюулгүй байдлыг хангаж, аймгийн төвд нийтийн тээврийн үйлчилгээгээр үйлчлэх

2016 оны 09 дүгээр сарын 25

 

Авто тээврийн үйлчилгээний

Баянтал салбар

4

Цахилгаан хангамжийн урсгал засвар, өргөтгөлийн ажлыг чанартай гүйцэтгэх

2016 оны 09 дүгээр сарын 20

ЦТС

 

5

Халаалтын зуухнуудын их засвар, өргөтгөлийн ажлыг чанартай хийж, 10 дугаар сарын 01-нээс 05 дугаар сарын 15-ны өдрийг хүртэл дулаанаар хангах ажлын бэлтгэл хангах

2016 оны 10 дугаар сарын 01

Талын илч, ОНӨААТҮГазар

6

Баянтал сумын халаалтын зуухны өргөтгөлийн ажлыг чанартай хийлгэх

2016 оны 08 дугаар сарын 25

Газрын даамал ,Сумдын Засаг даргын Тамгын газар

7

Албан байгууллага, аж ахуйн нэгж байгууллагуудын өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангуулах

2016 оны 10 дугаар сарын 01

Сумдын Засаг даргын Тамгын газар

8

Нийтийн эзэмшлийн орон сууцнуудын дулаан алдагдлыг бууруулах, орцны халаалт, цонх, хаалга, гэрэлтүүлгийг засварлах, сайжруулах

2016 оны 08 дугаар сарын 25

Сумдын Засаг даргын Тамгын газар, Газрын даамал,

Мал, аж ахуй өвөлжилтийн бэлтгэл хангах

1

Засгийн газрын тогтоолын дагуу аймаг, сумын өвс, тэжээлийн аюулгүйн нөөц бүрдүүлэх

2016 оны 10 дугаар сарын 20

Мал эмнэлэг, үржлийн тасаг, багийн Засаг дарга

2

Инженерийн хийцтэй худаг гаргах, засварлах ажлыг чанартай гүйцэтгэн, хүлээж авах

2016 оны 10 дугаар сарын 01

МЭҮТасаг, багийн Засаг дарга

3

Мал үржлийн болон биотехнологийн ажил, үйлчилгээг гүйцэтгэх

2016 оны 10 дугаар сарын 01

МЭҮТасаг, багийн Засаг дарга

4

Хадлан тэжээл, ургац уралдаан зарлан, олон нийтийг идэвхитэй оролцуулан, урамшуулах

2016 оны 10 дугаар сарын 01

МЭҮТасаг, багийн Засаг дарга

 

5

Бэлчээрийн даац багтаамжийг тооцох, отор хийх өрх, малын тоог нарийвчлан гаргаж, отор нүүдэл хийх чиглэлийг тогтоон аймаг, сумын удирдлагуудтай гэрээ хэлцэлийг хийж отор нүүдлийг нэгдсэн зохицулалтаар зохион байгуулах

 

2016 оны 10 дугаар сарын 01

МЭҮТасаг, багийн Засаг дарга

 

6

Худаг, уст цэг, өвөлжөө, хашаа, хорооны хүрэлцээ хангамжийн тооцоо сумын түвшинд гаргаж, хашаа, хороо, худаг, уст цэгийн дулаалга, засвар үйлчилгээг хийж дуусгах, малын хэвтэр, бууц нөөцлөх

2016 оны 10 дугаар сарын 01

МЭҮТасаг, багийн Засаг дарга

 

7

Мал сүрэгт намрын ангилалт, заазлалт, угаалга, туулгалт, вакцинжуулалтын ажлыг технологийн дагуу хугацаанд нь чанартай хийх, өвөлжөө, хаваржаанд ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийг холбогдох журам, зааврын дагуу зохион байгуулах /2016 оны 10 дугаар сарын 20/

 

2016 оны 10 дугаар сарын 20

МЭҮТасаг, багийн Засаг дарга

 

8

Малын гоц халдварт өвчний эрсдэл бүхий сумдын малыг вакцинжуулалтанд бүрэн хамруулах, халдвар гарах эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг иж бүрнээр авч хэрэгжүүлэх

2016 оны 10 дугаар сарын 20

МЭҮТасаг, багийн Засаг дарга

9

Малын боом, бруцеллёз, ям, сүръеэ шинжилгээг технологит хугацаанд нь чанартай хийж, авах арга хэмжээг зааврын дагуу хэрэгжүүлэх

2016 оны 10 дугаар сарын 20

МЭҮТасаг, багийн Засаг дарга

 

10

Орон нутгийн түвшинд хээлтүүлэгч малын хүрэлцээг судлан дутагдаж байгааг чанартай хээлтүүлэгчээр хангах, мэргэжлийн ажил үйлчилгээг зохион байгуулж, хэрэгжүүлэх

2016 оны 10 дугаар сарын 20

МЭҮТасаг, багийн Засаг дарга

 

11

Байгаль, цаг агаарын аюулт үзэгдэл /үер, усны аюул, мөндөр, хүчтэй шороон болон цасан шуурга, хээрийн түймэр гэх мэт/-ээс урьдчилан сэргийлэх мэдээ, мэдээллийг аймаг, сум, багийн холбоогоор малчид, тариаланчид, иргэдэд байнга хүргэж, сэрэмжлүүлэх, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авах

 

2016 оны 10 дугаар сарын 20

МЭҮТасаг, багийн Засаг дарга

12

Ургац хураалтад ажиллах хүн хүч, техникийн бэлтгэл, зохион байгуулалтыг хангуулах

2016 оны 09 дүгээр сарын 20

МЭҮТасаг, багийн Засаг дарга

13

Малчин, мал бүхий иргэдийн өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангуулах

2016 оны 10 дугаар сарын 20

МЭҮТасаг, багийн Засаг дарга

Өвөлжилтийн бэлтгэл ажилтай танилцах

1

Ажлын явцтай танилцах, заавар, зөвлөгөө өгөх, хамтран ажиллах

 

Тухай бүр

Багийн засаг дарга, Газрын даамал, МЭҮТасаг

2

Өвөлжилтийн бэлтгэл, бэлэн байдлын тайлан хүргүүлэх

2016 оны 10 дүгээр сарын 20

Ажлын хэсэг

Баянтал сумын төрийн албан хаагчидийн сургалтын төлөвлөгөө 2016

Д/д

Товч утга

Нээх

1

 Төрийн албан хаагчийн сургалтын төлөвлөгөө

Үзэх

Баянтал сумын төрийн албан хаагчдын ажиллах орчин, нийгмийн баталгааг хангах төлөвлөгөө 2016

Д/д

Товч утга

Нээх

1

Төрийн албан хаагчийн нийгмийн баталгааг хангах төлөвлөгөө 2016

Үзэх

GSA.jpgMUE.jpgONTS.jpgTAZ.jpgZSMN.jpgl10.jpgl11.jpgl12.jpgl9.gif

Мэндчилгээ

Тендерийн зар

Одоогоор зарлагдсан тендер байхгүй

Хандалт

Өнөөдөр63
Өчигдөр62
Өнгөрсөн долоо хоногт125
Нийт21138

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

 

 

 

 

ХОЛБОО БАРИХ: Говьсүмбэр аймгийн Баянтал сумын ЗДТГ

Харилцах утасны дугаар: 88739284