Баянтал сумын Засаг дарга түүний Тамгын газар нь байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдээс өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг бичгээр, амаар, цахим сүлжээ, санал хүсэлтийн хайрцаг, 99708446 дугаарын утсаар ажлын өдрүүдэд 08.00-12.00, 13.00-17.00 цагийн хооронд хүлээн авч байна. ***bayantal.gs.gov.mn*** ++Bayantal.gs.gov.mn++

Говьсүмбэр аймгийн Баянтал сумын Засаг даргын 2013-2016 оны ҮА-ны хөтөлбөр

Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын

2013 оны 03 дугаар сарын 27 хуралдааны

01 тоот тогтоолоор батлав

 

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН БАЯНТАЛ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН 2013-2016 ОНЫ

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ

     

Д/д

Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан зорилт

Арга хэмжээний дугаар

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Хэрэгжүүлэх хугацаа

Хэрэгжилт

Хувь

НЭГ. АЖИЛТАЙ, ОРЛОГОТОЙ МОНГОЛ ХҮН

1.1.Үйлдвэржүүлэх чиглэлээр хэрэгжүүлэх бодлого

1

Боловсруулах, баяжуулах болон барилгын материалын үйлдвэрлэл байгуулахыг дэмжиж, хувийн хэвшилтэй хамтран ажилласнаар хөдөлмөрийн зах зээлийн шаардлагыг хангаж чадахгүй байгаа иргэдийг ажлын байртай болгох бодлого барьж ажиллана.

1

 

Барилгын бетон хийцийн үйлдвэр

2013-2016

Сум хөгжүүлэх сангийн зээлийн эргэн төлөлтөөс 2015 онд блок, хавтан үйлдвэрлэх чиглэлийн 2 төсөлд 19 сая төгрөгийн зээлийг олгож шинээр 3 ажлын байр бий болсон.

 

100%

2

“Лүн” гэр хорооллын худаг

2013-2016

2013 онд ОНХСангийн 16,500,000 төгрөгөөр “Эхний эхэн” ХХК тус ажлыг гүйцэтгэж улсын комисс хүлээн авч, ашиглалтанд хүлээлгэн өгсөн.

100%

1.2 Хөдөө аж ахуйн салбарын бодлого

2

Мал сүргийг бүртгэлжүүлж, эрсдлээс сэргийлэх бодлого баримтална.

3

Мал сүргийг ээмэгжүүлэн, цахим бүртгэлд оруулж, мэдээллийн сан бүрдүүлж, болзошгүй эрсдлээс хамгаалах бодлогыг хэрэгжүүлнэ.

2013-2016

Ялган тэмдэглэх хэрэгслээр мал сүргийг ээмэгжүүлэн бүртгэлжүүлэх ажлыг эрчимжүүлэн зохион байгуулж 2013 онд аймгийн ҮХААГазраас сумын хэмжээнд нийт бог малын ээмэг 2920 ширхэг, бод малын ээмэг 500 ширхэг ирснийг 100% ээмэгжүүлж, бүртгэлийн санд ээмэглэсэн малыг 100% бүртгэж, нэгдсэн мэдээллийн сан руу илгээсэн. 2014 онд 3100 ээмэгний захиалгыг ҮХААГазарт хүргүүлж, тус захиалгын дагуу 2015 онд үржилд ашиглаж байгаа бух, хуц, ухныг 100%, хонь ямааны хээлтэгчийн 30%-ийг хамруулахаар   төлөвлөж, 1319 бог малыг ээмэгжүүлээд байна.

 

 

 

 

 

 

 

70%

3

Хоршоог дэммжин ажиллаж, урамшуулалд хамруулна.

4

Хоршооны гишүүдийн бэлтгэсэн ноосонд урамшууллыг үргэлжлүүлэн олгож, арьс, шир, сүү, махны урамшуулал олгоно.

2013-2016

2014 оны хоршооны гишүүд болох 55 өрхийн 19,9 тн хонины ноосыг бэлтгэн “Чойр Хайрхан” ХХК-д тушаасан. 2015 онд хоршооны гишүүн 48 малчин, мал бүхий өрхийн 19.9 тн хонь, тэмээний ноос бэлтгэж үндэсний үйлдвэрт тушааж 19.9 сая төгрөгийн урамшуулалд хамрагдсан. 28 малчин, мал бүхий өрх 3318 ширхэг арьс, шир бэлтгэн үндэсний үйлдвэрт тушааж урамшуулалд хамрагдах материалыг ХХААГазарт хүргүүлсэн.  

 

 

 

 

70%

4

Бэлчээрийн доройтлыг бууруулж, усан хангамжийг нэмэгдүүлнэ.

5

Улсын төсөв, төсөл хөтөлбөрийн хөрөнгө оруулалтаар инженерийн хийцтэй болон энгийн уст цэгийг гаргаж, сэргээн засварлана.

2013-2016

2014 онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 1-р багийн Босгон гэдэг газар инженерийн хийцтэй гүний худгийг гаргаж, иргэн О.Чимэдцогзолд гэрээгээр ашиглуулж байна. 2-р багийн малчин Л.Батнасан хувийн хөрөнгөөрөө инженерийн хийцтэй гүний худаг гаргуулан ашиглаж байна. 2015 онд 1-р багийн малчин Б.Мянганбаяр хувийн хөрөнгө оруулалтаар инженерийн хийцтэй гүний худаг шинээр гаргасан.

 

 

 

 

90%

6

Уул уурхайн болон хүнд даацын ачаа тээвэрлэлтийн маршрут тогтоох замаар бэлчээрийн талхлалтыг бууруулна.

2013-2016

2013 оны ИТХ-ын 3 дугаар тогтоолоор авто замын маршрут тогтоож, бэлчээр болон газрын эдэлбэрийн хураамж авах тухай тогтоолын дагуу хэрэгжилтийг хангуулах болон орон нутагт хүнд даацын автомашин эмх замбараагүй зорчин газрын хөрсийг сүйтгэж байгаатай холбогдуулан ЗДТГазраас тус маршрутыг гаргасан. Хүнд даацын 1 автомашин зорчиход сарын хураамж 50,000 төгрөгийг хураан авч áайгаль хамгаалах санд бүрдүүлэхээр шийдвэрлэсэн.

50%

5

Газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, аймгийн иргэдийн төмс, хүнсний ногооны хэрэгцээний 50-с дээш хувийг дотоодын үйлдвэрлэлээр, 20-с дээш хувийг зоорийн аж ахуйгаас хангана.

7

 

 

 

 

Хүлэмж, зоорийн аж ахуй, төмс, хүнсний ногоо, чацаргана, жимс жимсгэний тариалан эрхлэгчдийг дэмжиж ажиллана.

2013-2016

ҮХААГазартай хамтран зохион байгуулсан “Төмс, хүнсний ногоо тариалах технологи” -ийн сургалтанд газар тариалан эрхлэх сонирхолтой 13 иргэнийг хамруулж, гарын авлага тараах материал тарааж, арга зүйн зөвлөгөө өгч ажилласан. Ногоо арчлах, хамгаалагдсан хөрсний сургалтыг 3 удаа явуулж, 15 иргэн хамрагдаж, 70 ширхэг гарын авлага тараагдсан. 2014 онд 11 иргэн төмс 0,9 га-д, хүнсний ногоо 1,1 га-д тарьсан. Төмс 8,5 тн, хүнсний ногоо 3,5 тн-ыг хураан авсан. “Чацаргана” дэд хөтөлбөрийн хүрээнд 2-р багийн иргэн П.Ганбаатар   0,04 га-д 150 ширхэг суулгац суулгаж 60 кг чацаргана хураан авсан. 2015 оны хагас жилийн байдлаар 2,7 га-д газрын хөрс боловсруулалтын ажил хийгдэж 1,601 га-д хүнсний ногоо, 0,77 га-д төмс, 0,008 га-д чацаргана, үхрийн нүд тариалаад байна. Газар тариалангийн технологийн сургалтыг аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газартай хамтран зохион байгуулж сургалтанд 12 тариалан эрхлэгч хамрагдаж 36 ширхэг гарын авлага, тараах материал тарааж арга зүйн зөвлөгөө өгсөн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70%

6

Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг дэмжиж, мах, сүү, өндөгний хэрэгцээний тодорхой хувийг дотоодоосоо хангадаг болно.

8

 

 

 

 

 

 

Орон нутгийн иргэдийн өндөгний хэрэгцээг хангах зорилгоор 2000-аас дээш өндөглөгч тахиатай эрчимжсэн аж ахуй байгуулна.

2013-2014

2013 онд сум хөгжүүлэх сангаас тахианы аж ахуй эрхлэх чиглэлээр 1-р багийн иргэн С.Мөнхсүхэд 9.0 сая төгрөгийн зээлийг олгосон. Үүний дагуу орон нутгийн иргэдийн өндөгний хэрэгцээг хангах зорилгоор 2000-с дээш өндөглөгч тахиатай эрчимжсэн аж ахуйг байгуулж, 2014 онд өндөглөлтийн хугацаа дуусч 2000 тахиаг нядлаж зах зээлд борлуулсан. Одоогийн байдлаар тахианы аж ахуйг эрхэлж буй 2 өрх өндөглөгч тахиа 19, азарган тахиа 2, галуу 2 -ыг үржүүлж өдөрт 8-10 ширхэг өндөг авч өрхийнхөө хэрэгцээг хангаж байна.

 

 

 

 

 

 

 

100%

7

9

Сумын “Өвс тэжээлийн нөөц бүрдүүлэх”

 

2014 онд сумын өвсний нөөцөд 18,9 тн өвс, 6,2 тн үйлдвэрийн тэжээлийн нөөцтэй байсан дээр нэмж 31,4 тн өвсийг бэлтгэн нөөцөлсөн. Малчид 187 тн өвс, 41,1 тн үйлдвэрийн тэжээл, 35,9 тн гар тэжээл бэлтгэсэн. 2014 онд нийт 50,3 тн өвс хадгалагдаж байснаас 2015 онд 20,6 тн-ыг худалдаж, одоогийн байдлаар 29,7 тн өвсний үлдэгдэлтэй байна.

70%

1.3 Худалдаа, үйлчилгээний салбарын бодлого

8

 

10

 

 

 

 

Үндэсний соёлын гар урлалын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд орон нутгийн иргэд, аж ахуй нэгжийг дэмжих бодлого баримтална.

2013-2016

Оёдлын чиглэлээр 4 иргэн өрхийн үйлдвэрлэл эрхэлдэг бөгөөд тэдгээрт ҮХААГазартай хамтран өрхийн үйлдвэрлэл эрхлэх талаар сургалтыг зохион байгуулсан. Иргэн Л.Энхтуяа, Э.Дулам нар үндэсний баяр ёслолын үеэр орон нутгийн иргэдээс захиалга авч захиалгын дагуу жилдээ 120 ширхэг монгол дээл, бусад төрлийн хувцсыг захиалгаар оёж худалдсан. Сум хөгжүүлэх сангаас үндэсний хувцас оёх чиглэлээр 2-р багийн иргэн Д.Оюунсүрэн 3,0 сая төгрөгийн зээлд хамрагдсан. 2015 онд “Ахуй үйлчилгээ” хөтөлбөрийн хүрээнд оёдолчин Л.Энхтуяа тоног төхөөрөмжөөр хангагдаж ажлын байртай болсон.

70%

9

11

 

 

 

 

 

 

Хоршоо, малчны бүлэг, сум, багтай хамтран малчин өрхийг үйлдвэрлэгчээр бүртгэх, ЭМД, НД-д бүрэн хамруулах

2013 -2016

2014 онд 53 малчин нийгмийн даатгал болон эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдсан ба нийт малчдын 45,2 хувь нь юм. “НЭГ БАГ- НЭГ ХОРШОО” малчдын зөвлөгөөнд 70 малчин оролцсон бөгөөд тэдэнд нийгмийн даатгалын хэлтсийн мэргэжилтнүүд сургалт, сурталчилгаа хийсэн. 2015 онд малчин өрхийн баталгааны тэмдэг авсан 103 малчин, мал бүхий өрх байна. Малчдыг НД, ЭМДаатгалд хамрагдвал тэдэнд нийгмийн хамгаалал нэмэгдэж тэтгэвэр, тэтгэмж, хөнгөлөлтөнд хамрагдах нөхцөл, эрх зүйн үндэслэлийг 28 өрхөд тайлбарлаж сурталчилгаа хийсэн. 16 малчин сайн дурын нийгмийн даатгалд хамрагдсан.

70%

10

12

Бүх малд гоц халдварт шүлхий, хонины цэцэг өвчнөөс хамгаалах вакцин тарьж, дархлаа тогтоох ажлыг зохион байгуулж нийгмийн эрүүл мэндийг хамгаалах

2013-2016

Малын удмын сан эрүүл мэндийг хамгаалах тухай хууль, аймгийн Засаг даргын 2014 оны 02 дугаар сарын 28-ны А/63 дугаар захирамж, сумын Засаг даргын А/10 дугаар захирамжийн хүрээнд Сумын Засаг дарга, Мал эмнэлэг үржлийн тасаг болон “Хилийн дэлгэрэх” ХХК мал эмнэлгийн нэгж гурвалсан гэрээ байгуулсны дагуу малын гоц халдварт шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулж давхардсан тоогоор 152 өрхийн 3688 толгой үхэр, 85827 толгой бог малыг шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинд хамруулсан.

100%

11

13

 

 

 

 

 

 

 

 

Малаас хүнд халдварладаг адууны ям, үхрийн сүрьеэ, малын бруцеллёз зэрэг архаг халдварт өвчнүүд, паразиттах өвчнүүдээс эрүүлжүүлэх цогц арга хэмжээний хүртээмж чанарыг сайжруулах

2013-2016

2014 онд бруцеллёз өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх 19-р омгийн вакцинä 385 толгой мал хамрагдахаас 220 толгой мал, PEB-1 омгийн вакцинä 18,7 мянган толгой мал хамрагдахаас 13,3 мянган толгой мал хамрагдаж гүйцэтгэл 70,8 хувьтай. Бруцеллёз өвчний шинжилгээнд 283 толгой мал хамрагдахаас 299 толгой мал хамрагдаж, гүйцэтгэл 105,6 хувьтай байна. Үхрийн сүрьеэлүүрийн сорилд 300 толгой мал хамрагдахаас 283 мал хамрагдсан. Гүйцэтгэл 94,3 хувьтай. Адууны ямлуурын сорилд 300 толгой адуу хамрагдахаар 229 толгой адуу хамрагдсан. Гүйцэтгэл 76,3 хувьтай. 2015 онд мал сүргийг бруцеллёз өвчний түүвэр шинжилгээнд хамруулах зорилгоор ээмэглүүлсэн 400 толгой малаас шинжилгээ авч байна. ХХААГазраас хуваарилагдан ирсэн эм биобэлдмэлийг эпизоотологийн судалгаанд үндэслэн графикт хугацаанд мал амьтанг бүрэн хамруулж байна. Шөвөг яр өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинд 2630 төл малыг хамруулсан. Паразиттах өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх туулгалтанд 1504 малыг хамруулж, 7850м2 талбайг халдваргүйжүүлсэн.

70%

12

14

 

 

 

ХАА-н түүхий эдийн биржийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг орон нутагт сурталчлах, хуулийн этгээдийг биржийн арилжаанд оролцох нөхцлийг бүрдүүлэх

2013-2016

2014 онд малчин, мал бүхий иргэдтэй уулзах зорилгоор 6 удаа хөдөө явж нийт давхардсан тоогоор 413 малчин өрхөд Засгийн газрын 394-р тогтоол, Хоршооны тухай хууль, Биржийн тухай хуулиудыг сурталчилж ажилласан. 2015 онд Хоршоодын үйл ажиллагааг сайжруулж биржийн үйл ажиллагаанд оролцох зорилгоор “Боржигон хонгорын тал” хоршоо гишүүдээ шат дараатай сургалтанд хамруулж 2 гишүүнээ нягтлан бодох, брокерын мэргэшүүлэх сургалтанд хамруулсан.

70%

1.4 Дэд бүтэцжүүлэх, бүтээн байгуулалтын бодлого

13

Сумын төвийн хот тохижилтыг сайжруулна.

15

Баянтал сумын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг орчин үеийн хот байгуулалтын бодлоготой уялдуулан боловсруулж, батлуулан хэрэгжүүлнэ.

2013-2016

2013 оны ОНХСангийн хөрөнгөөр сумын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг “ХБХДТ” ХХК гүйцэтгэхээр 158,000,000 төгрөгийн гэрээ байгуулсан. Батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу Сүлд, Лүн гэр хорооллын цахилгааны шугам, 101, 102-р байрны инженерийн шугам, 2015 оны газар зохион байгууллалтын төлөвлөгөөг батлуулсан. Өмнөх онуудад олгосон айл өрхийн газрыг ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулан ГХБХБГ-тай хамтран дахин хэмжилтийг хийж байна.

 

 

 

 

 

70%

 

14

16

Бүх хийгдэх ажлуудын зураг төсвийг хийлгэх ажлын төсөв

2014-2016

2014 оны ОНХСангийн 10,000,000 төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар уурын зуухны их засварын зураг, төсвийг “ДТУА” ХХК нь хийж гүйцэтгэсэн.

2015 оны ОНХС-ийн 14,650,000 төгрөгийн хөрөнгөөр 154-р байрны өмнөх 40 автомашины зогсоолын зураг, төсөв, 13,500,000 хөрөнгөөр цэцэрлэгийн зураг төсвийг тус тус “Өсөх оргил прожект” ХХК-аар гүйцэтгүүлсэн.

50%

15

17

Сумын баяр наадмын хүндэтгэлийн дуу, сумын танилцуулгатай болох зардал

2014-2016

                        

                               Хэрэгжээгүй.

0%

16

18

ЗДТГ-ын урд 60*60 хэмжээтэй “Хүндэтгэлийн талбай” нийтийн талбайг байгуулах

2013-2016

2013 оны ОНХСангийн хөрөнгө оруулалтаар сумын ЗДТГ-ын урд талын 60*60 метрийн хэмжээтэй “Хүндэтгэлийн талбай”-г Өрнөх Хурд” ХХК шалгарч 98,790,000 төгрөгийн гэрээ байгуулан гүйцэтгэж, улсын комисс ашиглалтанд хүлээн авсан.

100%

17

19

Залуучуудын нийтийн талбайг тохижуулах, ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх

2013-2016

2013 оны ОНХСангийн хөрөнгө оруулалтаар сумын “Залуучуудын нийтийн талбай”-г тохижуулахаар “Үндэсний ногоон байгууламж” ТББ шалгарч 24,701,000 төгрөгийн гэрээ байгуулж, ажлыг гүйцэтгэсэн. 2015 онд “Залуучуудын нийтийн талбай”-н хашааг засварлах ажлыг Сумбэр сумын иргэн Д.Энхбаяраар гүйцэтгүүлж, ЗДТГ болон бусад байгууллагууд хамтран тус талбайд 380 ширхэг мод тарьсан.

70%

18

Харилцаа холбоо мэдээллийн технологийг аймаг, сумын төвд тэгш хөгжүүлнэ.

20

Баянтал суманд интернэтийн сүлжээ, үүрэн холбооны сүлжээ оруулах асуудлыг судлан шийдвэрлэнэ.

2013-2014

2014 оны ОНХСангийн хөрөнгө оруулалтаар интернэтийн сүлжээ тавих ажилд “Си Эс Пи” ХХК –тай 26,995,700 төгрөгөөр гэрээ байгуулж, төсвийн 7 байгууллага бүрэн интернэт сүлжээнд холбогдсон.

100%

19

Сумын инженерийн дэд бүтцийг үе шаттайгаар шинэчлэн сайжруулж, ард иргэдийн ая тухтай, эрүүл аюулгүй орчинд ажиллаж, амьдрах нөхцлийг бүрдүүлнэ.

21

Баянтал сумын халаалтын зуух болон гадна инженерийн шугам сүлжээг өргөтгөнө.

2014-2016

2014 оны ОНХСангийн 633,323,600 төгрөгийн өртөгтэй уурын зуухны засвар, бүрэн шинэчлэлийн ажлын нээлттэй тендерийг аймгийн ХАААлба 2 удаа зохион байгуулсан бөгөөд шаардлагад нийцсэн компани шалгараагүй. 2014 оны 12-р сарын 22-ны өдөр “Термокалор” ХХК-тай 628,188,000 төгрөгийн гэрээг хийсэн. 101-104-р байрны 282 метр 5 хос шугамыг Өндөр бар” ХХК, 889 метр бохирын шугамыг “Илчит Сансар” ХХК шалгаран гүйцэтгэж, улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.

70%

20

22

“Сүлд” гэр хорооллын гэрэлтүүлэг /газрын КТП хийх, 6000кл татах/

2014-2016

2013 оны ОНХСангийн хөрөнгөөр Сүлд” гэр хорооллын гэрэлтүүлэг хийх тендерт “Төв гэрэл” ХХК шалгарч 79,975,600 төгрөгийн гэрээ байгуулж, уг ажлыг гүйцэтгэж дууссан.

100%

21

23

Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны барилгын цахилгаан кабель, орц, дээвэр, подволь, гадна дулаалга, пасадны ажил /154 дүгээр байрны/

2013-2016

2013 оны ОНХСангийн хөрөнгөөр 1-р багийн 154-р байрны цахилгаан кабель, орц, дээвэр, подволь, гадна дулаалга, пасадны ажилд “Чойр Хайрхан” ХХК шалгарч 200,000,000 төгрөгийн гэрээ байгуулж, ажлыг гүйцэтгэж, улсын комисс ашиглалтанд хүлээн авсан.

100%

22

24

Хогийн техник буюу Универсал трактор авах

2013-2016

2013 оны ОНХСангийн хөрөнгө оруулалтаар хогийн техник буюу Универсал трактор нийлүүлэх тендер зарлагдаж, “Анар Зоне” ХХК шалгарч гэрээ байгуулж, нийлүүлсэн. 2015 онд тус тракторыг “Талын Илч” ОНӨҮГ-т хүлээлгэн өгсөн.

 

 

 

100%

 

23

25

өөрөө буулгагч хово авто машин авах

2013-2016

2013 оны ОНХСангийн хөрөнгө оруулалтаар хогийн өөрөө буулгагч хово машин нийлүүлэх тендер зарлагдаж, “Анар Зоне” ХХК шалгарч, гэрээ байгуулж, нийлүүлсэн. 2015 онд тус тракторыг “Талын Илч” ОНӨҮГ-т хүлээлгэн өгсөн.

100%

24

26

Нийтийн халуун усны тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх

2013-2016

2013 оны ОНХСангийн хөрөнгөөр “Талын-Илч” ОНӨҮГазарт 5,000,000 төгрөгийн өртөг бүхий нийтийн халуун усны тоног төхөөрөмжийг худалдан авч, суурилуулсан.

100%

25

 

27

152-р байр засварлах, иргэдийг орон сууцаар хангах

2013-2016

152-р байранд 2015 оны хагас жилийн байдлаар нийт 25 айл оршин сууж байна.

100%

1.5    Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих бодлого

26

“Ажилтай орлоготой Монгол хүн” хөтөлбөр хэрэгжүүлж ажлын байр шинээр бий болгох

28

 

 

 

 

Нийтийн эрх ашгийг хангах, бүтээн байгуулалт, ногоон хөгжлийн үйл ажиллагаанд ажилгүй иргэдийг хамруулан орлогыг нь дэмжих хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.

2013-2016

“Эзэнтэй Монгол” хөтөлбөрийн ногоон ажлын байранд 2014 оны 06 дугаар сарын 20-ноос 12 дугаар сарын 31-ны хүртэлх хугацаанд ажилгүй 4 иргэнийг Хүүхэд залуучуудын цэцэрлэгт хүрээлэн, сүлд овоог харж хамгаалж, хог хаягдлыг цэвэрлэх зэргээр   ажиллуулж, 192,0 мянган төгрөгийн цалин олгогдсон. 2015 онд нийтийн эзэмшлийн зам талбай цэвэрлэх, ногоон байгууламжийг хамгаалж арчлах нийтийг хамарсан ажилд хөгжих өрхийн 20 иргэнийг хамруулахаар хөдөлмөрийн хэлтэст “Эко” төсөл бичиж 2015 оны 05 сард батлуулж, гэрээ байгуулан 06 дугаар сарын 23-ны өдрөөс ажлаа эхлүүлж байна.

 

 

70%

29

 

 

Хөдөлмөрийн насны бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн бий болсон ажлын байранд зуучлах замаар ажилтай болгоно.

2013-2016

2014 онд суманд үйл ажиллагаа явуулж буй “Чойр Хайрхан” ноос, ноолуур боловсруулах үйлдвэрт 13 иргэн, барилга засварын үйл ажиллагаа явуулдаг “Арважих-Оюу” ХХК-д 3 иргэн, нийт 17 иргэн ажлын байранд зуучлагдсан. 2015 оны байдлаар “Чойр хайрхан” ХХК-д сумын 32 иргэн, “Бигом Чойр” ХХК-д 10 иргэн нийт 42 иргэн ажиллаж байна.    

 

 

 

70%

27

Орон нутгийн хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтэд нийцүүлэн мэргэжил олгох сургалт зохион байгуулна.

30

 

 

Хөдөлмөрийн зах зээлийн судалгаанд үндэслэн ажил олгогчоос жил бүр захиалга авч мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх сургалтыг зохион байгуулна.

2013-2014

2014 оны 03 дугаар сард барилга засварын үйл ажиллагаа явуулдаг “Арважих-Оюу” ХХК -ний захиалгаар Үндэсний мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх” хөтөлбөрт сумын 4 иргэн хамрагдаж, гагнуурын мэргэжлээр 3 сар суралцаж төгссөн. 2015 онд “Ахуй үйлчилгээ” хөтөлбөрийн хүрээнд оёдолчин Л.Энхтуяа, зурагчин Ш.Шинэбаяр, үсчин Б.Солонгомаа, гэр ахуйн цахилгаан хэрэгслийн засварчин Б.Ганбаяр, гутал засварчин Э.Түмэн-Эрдэнэ, гоо сайханч Даваасүрэн нар мэргэжлийн ур чадвар олгох 14 хоногийн сургалтанд хамрагдсан.

70%

1.6    Нийгмийн хамгааллын бодлого

28

Зорилтод бүлгүүдэд чиглэсэн нийгмийн халамжийн бодлого хэрэгжүүнэ.

31

Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, өнчин хүүхэд зэрэг зорилтот бүлэгт халамжийн дэмжлэг тусламжийг үзүүлнэ.

2013-2016

2014 оны 9 дүгээр сард амьжиргааны баталгаажих түвшнээс доогуур орлоготой 3 ахмад настан “Их тамир” амралт сувилалын газарт 6 хоног хөнгөлөлттэй үнээр сувилуулсан. Орон сууцны хөлс, түлээ, нүүрсний хөнгөлөлтөнд нийт 17 иргэн хамрагдсанаас ахмад дайчин 1 иргэн, байнгын асаргаатай хөгжлийн бэрхшээлтэй 9 иргэн, бүрэн хараагүй 5 иргэн, бүрэн хэлгүй дүлий 2 иргэн хамрагдсан. 17 иргэнд 2,520,0 мянган төгрөгийн хөнгөлөлт олгогдсон. 2015 онд халамжийн тэтгэмжид хамрагдах иргэдийг эмнэлгийн байгууллагын тодорхойлолтод тулгуурлан амьжиргааг дэмжих зөвлөлөөр хэлэлцэн шийдвэрлэж байна. Үүнд:

Байнгын асаргаа шаардлагатай иргэнд олгох амьжиргааг дэмжих мөнгөн тэтгэмжид ахмад настан 6, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн 5, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд 3 хамрагдаж байна. Асаргааны тэтгэмжид нийт 12 иргэн хамрагдаж байгаагаас ахмад настан асарч буй 5 иргэн, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг асарч буй 4 иргэн, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд асарч буй 3 иргэн байна. Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэрт хагас өнчин 4 хүүхэд, бүтэн өнчин 1 хүүхэд, бүтэн өнчин хүүхдийг гэр бүлдээ асарч байгаа иргэнд олгох тэтгэмжид 1 иргэн хамрагдсан. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний халамжийн тэтгэвэрт 19 иргэн хамрагдаж байна.

 

 

 

 

 

 

 

 

70%

32

Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээг хувийн хэвшил, ТББ-аар гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгүүлнэ.

2013-2016

Аймгийн Халамж, үйлчилгээний хэлтэс “Хотол Чойр” ТББ-тай хамтран зохион байгуулсан “Архины хор хөнөөл, Архинаас татгалзах арга” 3 удаагийн сургалтанд зорилтод бүлгийн 7 гишүүн, ААН, байгууллагын 40 ажилтан албан хаагч хамрагдсан.

50%

33

Ядуу өрхийн гишүүдийн идэвх, санаачлага, оролцоонд тулгуурлан өрхийн гишүүн бүрийг хөгжүүлэх төлөвлөгөөг боловсруулан хэрэгжүүлж, өрхийн амьжиргааг дээшлүүлнэ.

2013-2016

2014 онд 1-р багийн Засаг дарга, халамж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн нар 12 өрхөд хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулах арга зүйн сургалтыг зохион байгуулсан. Төлөвлөгөөний дагуу өрх бүрийн амьжиргааг дээшлүүлэхээр ажиллаж байна. Нийтийн эзэмшлийн зам талбай цэвэрлэх, ногоон байгууламжийг хамгаалж арчлах нийтийг хамарсан ажилд хөгжих өрхийн 20 иргэнийг хамруулахаар хөдөлмөрийн хэлтэст “Эко” төсөл бичиж 2015 оны 05 сард батлуулж, гэрээ байгуулан 06 дугаар сарын 23-ны өдрөөс ажлаа эхлүүлж байна.

 

 

 

 

 

70%

29

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг төрөөс бодлогоор дэмжинэ.

34

ХБИ-ийн үйлдвэрлэлийг хэрэглэгчдэд зуучлахад дэмжлэг үзүүлнэ.

2013-2016

ЗДТГазраас гамшгаас хамгаалах нэг бүрийн хэрэгсэл, 20 ширхэг аранзыг 1-р багийн хөгжлийн бэрхшээлтэй   иргэн Ц.Болдбаатараар оёулж, 400,0 мянган төгрөгийн хөлс олгосон. 2-р багийн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн Н.Цэнд-Аюушын хийсэн сур, чөдөр зэргийг сумын дэлгүүрт борлуулж байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн Ж.Гандуламын бичиг хэргийн дэлгүүрээс албан байгууллагууд бичиг хэргийн зарим материалаа худалдан авдаг. 2015 оны 06 дугаар сард НХҮХ-ээс олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээний бүлгийн төсөлд ахмад настан 2 өрхийн “Уран холбоо” бүлэгт 300.000 төгрөг, хөгжлийн бэрхшээлтэй 2 өрхийн “Зоорь” төсөлд 1,000,000 төгрөг тус тус олгосон.

90%

ХОЁР. ЭРҮҮЛ ЧИЙРЭГ МОНГОЛ ХҮН

2.1.Биеийн тамир, спортын салбарын бодлого

30

Спортын төрлүүдийг жигд хөгжүүлэхэд анхаарч, баг тамирчдыг бодлогоор дэмжин ажиллана.

35

Улсын болон Олон улсын чанартай тэмцээнд оролцож, амжилт гаргасан баг, тамирчдыг дэмжих, урамшуулах хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлнэ.

2013-2016

Сумын Засаг даргын 2015 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдрийн А/06 тоот захирамжаар батлагдсан “Засаг даргаас олгох шагналын журам”-аар аймаг, бүс, улсад амжилт үзүүлсэн иргэн, баг тамирчдыг урамшуулахаар тусгаж өгсөн.

 

 

30%

31

36

2 дугаар багийн ТЗ-ын 621 дүгээр хэсэгт нийтийн биеийн тамирын талбай байгуулах

2013-2016

2013 оны ОНХСангийн хөрөнгөөр 621-р хэсгийн нийтийн биеийн тамирын талбайг тохижуулахад сумын   иргэдийн “Баялаг“ бүлэг шалгарч, 18,000,000 төгрөгийн гэрээ байгуулж, ажлыг гүйцэтгэсэн.

100%

32

 

Спортын их наадмуудыг орон нутагтаа зохион байгуулж, баг тамирчдын бэлтгэлийг хангана

37

 

Спортын бага наадам зохион байгуулна.

2015

Хугацаа болоогүй.

-

38

Эрүүл мэндийн төв иж бүрэн тоноглогдсон машинтай болох

2013-2016

2014 оны ОНХСангийн хөрөнгөөр эрүүл мэндийн төвд түргэн тусламжийн автомашиныг “Хурд авто” ХХК-тай 29,710,0 мянган төгрөгийн гэрээ байгуулж, УАЗ фургон автомашин нийлүүлсэн.

100%

Эмнэлэгийн багаж тоног төхөөрөмж, аж ахуйн хангамжийг сайжруулах

2013-2016

2014 оны ОНХсангийн оруулалтаар эмнэлгийн агуулах барих тендер “Булаг жирэм” ХХК шалгарч, 19,688,000 төгрөгийн гэрээ байгуулж, уг ажлыг гүйцэтгэж, улсын комисст ашиглалтанд хүлээлгэн өгсөн. Эрүүл мэндийн төвд түргэн тусламжийн автомашиныг “Хурд авто” ХХК-тай 29,710,000 төгрөгийн гэрээ байгуулж, УАЗ фургон автомашин нийлүүлсэн. 2015 онд эрүүл мэндийн төвийн лабораторийн өрөөний тоног төхөөрөмжийг нийлүүлэх ажлыг “Од эрхэс өөд” ХХК-тай гэрээ байгуулан 10 ширхэг тоног төхөөрөмжийг хүлээн аваад байна.

100%

ГУРАВ. ЭРДЭМ БОЛОВСРОЛТОЙ МОНГОЛ ХҮН

3.1.   Боловсролын салбарын бодлого

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сургууль, цэцэрлэгийн тоог нэмэгдүүлэх, өргөтгөх замаар хүүхдийн ая тухтай сурч хүмүүжих орчныг бүрдүүлнэ.

39

“Авьяас, Ном, Багш” хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлнэ.

2013-2016

2014 онд “Ном” хөтөлбөрийн хүрээнд АЗДТГазраас 1,738.2 төгрөгийн үнэтэй, 136 ширхэг шинжлэх ухаан, танин мэдэхүйн сүүлийн үед хэвлэгдсэн дэлхийн шилдэг номоор сумын сургуулийн номын санд худалдан авч өгсөн. ”Авъяас” хөтөлбөрийн хүрээнд 11 багш, 4 ардын авъяастан 13 төрлийн дугуйлан хичээллүүлж, давхардсан тоогоор 175 сурагч хамрагдсан. “Боловсрол чанарын шинэчлэл”-ийн 2014-2015 оны хичээлийн жилд бага анги шинэчилсэн сургалтын хөтөлбөрт шилжихтэй холбогдуулан бага ангийн 5 багш Улаанбаатар хот, Аймгийн төвд сургалтанд хамрагдсан. Сумын Засаг даргын нэрэмжит “ МАТЕМАТИК”, ИТХ-ын даргын нэрэмжит “МОНГОЛ ХЭЛ”-ний анхдугаар олимпиадыг амжилттай зохион байгуулсан. Уг хөтөлбөрийн хүрээнд сурагчдын сурах эрмэлзэл нэмэгдэж, авъяас чадвараа нээж, номтой нөхөрлөх хүсэл эрмэлзлэлтэй болж байнаүсийн ардын болон эстрадын дуулаачдын уралдаан 1-3 сурагч тогтмол амжилттай оролцож байр эзэлж байсан. 2015 он гарсаар ном хөтөлбөрийн хүрээнд цэвэр бичгийн самбар, уламжлалт монгол бичгийн самбар зэргийг нээн ажиллуулж дээлтэй монгол аян зохион байгуулсан. Дээлтэй монгол аянд 1-9 дүгээр ангийн 102 сурагч бүрэн хамрагдсан. Мөн сургуулийн 3 дугаар давхрыг ном хөтөлбөрөөр тохижуулан ажиллаж “Ном хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн орчин” болгож байна. Тус онд авъяас хөтөлбөрийн хүрээнд хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх 11 төрлийн дугуйлан хичээллэж давхардсан тоогоор 239 сурагч хамрагдсан. Мөн сургуулийн 2 дугаар давхрыг авъяас хөтөлбөрөөр тохижуулан “Авъяас хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн орчин” болгож байна.

1-5 дугаар ангид цөм хөтөлбөр хэрэгжиж 2015 оны 05 дугаар сарын 04-14-ний өдрийн хооронд аймгийн хэмжээний сайн хичээлийн уралдаан зохион байгуулагдаж 11 багш хамрагдлаа. 2015 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдөр аймгийн боловсролын газраас “Бидний урлан” сэдэвт илтгэлийг зохион байгуулж бага ангийн багш Д.Өсөхбаяр оролцсон. 2015 оны 05 дугаар сарын 15-16-ны өдөр зохион байгуулагдсан улсын хэмжээний сайн хичээлийн туршлага солилцох зөвөлгөөнд бага ангийн багш Н.Мөнхцэцэг оролцлоо.

Цэцэрлэгээс “Ном” хөтөлбөрийн хүрээнд 2015 оны 04 дүгээр сарыг ном хандивлах сар болгон эцэг эхчүүд, ажилчдаас нийт 100 ширхэг ном цуглан номын сангаа өргөтгөлөө. Эцэг эхчүүдийн дунд “Номын эмч” сэдэвт ажлыг зохион байгуулж 60 номын засварласан. 7 хоног бүрийн пүрэв гарагийг эцэг эхчүүд хүүхдүүддээ ном уншиж өгөх өдөр болгон ажиллаж байна. 2015 оны 01 дүгээр сард Үлгэрийн баатрууд амилсан нь” номын дүр бүтээх уралдааныг бүлгүүлийн хооронд зохион байгуулж бэлтгэл бүлэг түрүүлсэн. Мөн сард аймгийн ЗДТГ-аас 2.0 сая төгрөгийн номыг хүлээлгэн өглөө. Авъяас хөтөлбөрийн хүрээнд 2015 оны 01 дүгээр сард “Монгол ардын бүжиг”-ийн тэмцээн, 02 дугаар сард “Ардын дууг хэн сайн дуулах вэ” ардын дууны тэмцээнийг тус тус зохион байгуулсан.   2015 оны 04 сард аймгаас зохион явуулсан гимнастик, хөгжмийн тэмцээнд 25 хүүхэд амжилттай оролцсон. Хүүхдийн авъяасыг хөгжүүлэх 4 /дуу, бүжиг, хөгжим, шатар/ төрлийн дугуйланд нийт 76 хүүхдийн 57 нь буюу 75 % нь хамрагдаад байна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70%

34

40

Сургуулийн номын сангийн тоног төхөөрөмж

2013-2016

2013 онд ОНХСангийн 5,000,000 төгрөгийн өртөг бүхий компьютерийн ком, 20 ширээ, 20 сандал, проектер зэргийг худалдан авч өгсөн. “Ном” хөтөлбөрийн хүрээнд АЗДТГазраас 1,738.2 төгрөгийн үнэтэй, 136 ширхэг шинжлэх ухаан, танин мэдэхүйн сүүлийн үед хэвлэгдсэн дэлхийн шилдэг номуудыг сумын сургуулийн номын санд худалдан авч өгсөн. “Номын сан төсөл”-ийн хүрээнд номын санг тогтмол ажиллуулж байна.

70%

35

41

Сургуулийн спорт заал засварлах

2013-2016

2013 оны ОНХС-ийн 20,000,000 төгрөгийн хөрөнгөөр сургуулийн спорт заалыг засварласан.

100%

37

42

Сургуулийн мэргэжлийн кабинетуудыг тохижуулах

2013-2016

2014 оны ОНХСангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэхээр санал эрэмбэлэгдсэн боловч Засаг Даргын Тамгын газрын санал эрэмбэлэх комиссоор дэмжигдээгүй.

-

38

43

Дуу хөгжмийн иж бүрэн кабинет

2013-2016

2014 онд БШУЯ-ны хөрөнгө оруулалтаар хөгжмийн иж бүрэн кабинетыг 10,000,000 төгрөгийн өртөгтэй 13 төрлийн хөгжмийн зэмсэг худалдан авч, дуу хөгжмийн кабинетыг тохижуулсан.

100%

39

44

Шатар” төсөл

2013-2016

“Шатар” төслийн хүрээнд 2013 оны аймгийн ОНХСангийн 2,000,000 төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 10 ширхэг шатар, ханын 4 ширхэг шатар, 4 сандал, ширээнүүдийг нийлүүлсэн.

100%

40

45

“Боловсрол”-ыг дэмжих хөтөлбөр хэрэгжүүлэх

2013-2016

“Боловсрол”-ыг дэмжих хөтөлбөр хэрэгжүүлэх хүрээнд 2014 онд сумын Засаг даргын нэрэмжит “МАТЕМАТИК”-ийн анхдугаар олимпиад, сумын ИТХ-ын даргын нэрэмжит “МОНГОЛ ХЭЛ”-ний анхдугаар олимпиадууд амжилттай явагдаж, 1-9-р ангийн 104 сурагч хамрагдсан. 200,000 төгрөгөөр шагнасан.

 

 

 

50%

41

46

Сургуулийн гал тогоо, 80 хүүхдийн дотуур байрны 3,4,5 дугаар давхарын цонхонд хамгаалалт хийх, шалны хулдаас солих /урсгал засвар/

2013-2016

2014 оны ОНХСангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэхээр санал эрэмбэлэгдсэн боловч Засаг Даргын Тамгын газрын санал эрэмбэлэх комиссоор дэмжигдээгүй.

         -

42

47

Сургуулийн гаднах ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх

2013-2016

Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдрийг тохиолдуулан 2015 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдөр сургуулийн ажилтан, албан хаагчид 46 ширхэг модыг өөрийн эзэмшлийн талбайд тарьсан. Мөн хаврын улирал эхэлсэнтэй холбогдуулан сургуулийн коридорыг цэцэгжүүлэх аяныг өрнүүлэн одоогийн байдлаар 24 цэцэг тарьж ургуулаад байна.

70%

43

48

“Монгол бүжиг” хөтөлбөр

2013-2016

Тус хөтөлбөрийн хүрээнд цэцэрлэгээс 2015 оны 01 дүгээр сард “Монгол ардын бүжиг”-ийн тэмцээн, 02 дугаар сард “Ардын дууг хэн сайн дуулах вэ” ардын дууны тэмцээнийг тус тус зохион байгуулсан.

50%

44

49

Цэцэрлэгийн хашаа, хүүхдийн тоглоомын талбайг тохижуулах

2013-2016

Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдрийг тохиолдуулан 2015 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдөр цэцэрлэгийн ажилтан, албан хаагчид 20 ширхэг модыг өөрсдийн эзэмшлийн талбайд тарьж, мөн хаягдал дугуй ашиглан тоглоом хийж байна.

70%

45

50

Зөөлөн эдлэл /цэцэрлэг/

2013-2016

2014 оны ОНХСангийн хөрөнгөөр цэцэрлэгт тус бүр 100 ширхэг хүүхдийн хөнжил, гудас /хөнжлийн даавуу, дэвсгэр даавуу хос/ худалдан авч өгсөн.

100%

46

51

“Багш хөгжлийн төв”-ийн тохижилт

2013-2016

2014 оны ОНХСангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэхээр санал эрэмбэлэгдсэн боловч Засаг Даргын Тамгын газрын санал эрэмбэлэх комиссоор дэмжигдээгүй.

-

47

52

100 хүүхдийн цэцэрлэгийн шинэ барилга барих

2013-2016

2015 онд сумын ЗДТГ-ын байрны хойд корпусыг 100 хүүхдийн цэцэрлэгийн зориулалтаар улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар засварлахаар аймгийн ХААА-аар тендер нь зарлагдаад байна.

50%

3.2.   Соёл, урлагийн салбарын бодлого

48

Урлаг, соёлын өвийг баяжуулах, судлах суртчилах аймаг, бүсийн уралдаан тэмцээнд

53

Ардын авьяастан, уран бүтээлч урчуудыг дэмжиж, урамшуулж ажиллана.

2013-2016

2014 онд ардын авъяастны нэгдсэн тоглолтыг 5 удаа зохион байгуулсан. 2014 оны 10-р сард зохиогдсон “Боржигин уртын дуу” дуулаачдын бүсийн уралдаанд Баянтал сумын 1-р багийн иргэн Н.Лхам шилдэг өвлөн уламжлагчийн шагнал хүртсэн. Тус уралдаанд 18-аас дээш насны ангилалд 1-р багийн иргэн Ш.Өлзийбат 3-р байр эзэлсэн. 2014 оны 07-р сард улсын соёлын өвийн төвөөс Баянтал сумын 1-р багийн уртын дууч Н.Лхам, Ш.Өлзийбат, Б.Раднаабазар, Д.Самданбазар, гар урлалаар Ш.Цэндсүрэн нарын гэрт очиж телевизийн бичлэг хийж, улсын соёлын өвийн бүртгэл мэдээллийн санд бүртгүүлсэн. 2015 оны 03 дугаар сарын 08-нд сумын эрэгтэй ардын авьяаснуудын “Эрчүүд бидний бэлэг” тоглолт, 03 дугаар сарын 18-нд эмэгтэй ардын авьяаснуудын “Эр хүн танаа” тоглолтыг тус тус зохион байгуулсан.

70%

49

54

Орон нутаг судлах танхимын үзмэрийн фондыг баяжуулах

2013-2016

Сумын иргэдийн гар дээр байсан нийт 20 гаруй түүх соёлын дурсгалт зүйлсийг иргэдтэй гэрээ байгуулан орон нутаг судлах танхимд байршуулсан.

100%

50

55

Түүх соёлын дурсгалт зүйлсийн хадгалалт хамгаалалтыг сайжруулах

2013-2016

Аймгийн ССАЖГазар, аймгийн Боржигин өв музей, Баянтал сумын соёлын төв хамтран 2014 оны 5-р сард сумын түүх, соёлын дурсгалыг бүртгэн баримтжуулах зорилгоор онгоцны нисгэгчдийн хөшөө, Сүлд овоонд очиж нөхцөл байдалтай танилцсан. 2015 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдөр Соёлын төвийн эрхлэгч Х.Энхжаргалаар ахлуулсан 4 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг Нисгэгчдийн хөшөө, Сүлд овоо, Миг онгоцны хөшөө зэрэг түүх дурсгалт газруудыг зургаар баримтжуулан, ойр орчны хогийг цэвэрлэсэн. 2015 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдөр Сүлд овоог нутгийн иргэдийн хандиваар сэргээн засварлаж, тахисан.

 

 

 

 

50%

51

56

Номын сангийн автоматжуулалт, электронжуулалтын тоног төхөөрөмжөөр хангах

2013-2016

Mon biblio цахим программд нийт 843 ном шивж оруулаад байна.

100%

52

57

Боржигин түмний соёл урлагийг судлан сурталчлах, эвлүүлэх, түгээн дэлгэрүүлэх ажил зохион байгуулах

2013-2016

2015 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрөөс 7 хоногийн хугацаатай “Орон нутаг судлах танхим”-д “Дөрөө үзэсгэлэнг зохион байгуулж нийт 26 иргэн үйлчлүүлсэн. 2015 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдрөөс 14 хоногийн хугацаатай уйгаржин монгол бичгээр хэвлэгдсэн ном хэвлэлийн үзэсгэлэнг номын санд зохион байгуулж нийт 33 иргэн үйлчлүүлсэн.

50%

53

58

Сумын иргэдэд “Угийн бичиг хөтлөх” журмыг сурталчлах, сургалт зохион байгуулах

2013-2016

2014 онд угийн бичгийн талаар АХА тэмцээнийг Соёлын төв төсвийн 6 байгууллага, төмөр замын 18-р зөрлөгт зохион байгуулсан. 2015 оны 03 дугаар сарын 12-ны өдөр сумын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн байгууллага, аж ахуй нэгжүүдийн албан хаагч, иргэдийн дунд угийн бичгийг хэрхэн хөтлөх талаар сургалтыг зохион байгуулж нийт 112 хүнд гарын авлага тараасан.

90%

ДӨРӨВ. АЮУЛГҮЙ ОРЧИНТОЙ МОНГОЛ ХҮН

4.1.Байгаль орчны бодлого

54

Байгаль орчны салбарыг 2013-2023 онд хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулж хэрэгжүүлнэ.

59

Хүн амын экологийн боловсролыг дээшлүүлэх хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлнэ.

2013-2016

2014 онд аймгийн байгаль орчны газартай хамтран 5-р сард ерөнхий боловсролын сурагчдын дунд экологийн боловсрол сургалт хийсэн. Сургалтанд 4-р сургуулийн нийт 61 багш, сурагчид байгаль орчны хууль тогтоомж, бодлого чиглэлийг таниулсан сургалт болсон. 2014 оны 05 дугаар сард нээлтэй хаалганы өдрөөр Байгаль орчны чиглэлээр иргэд ААН-д зөвөлгөө өгч ажилласан. Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдрийг тохиолдуулан 2015 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдөр цэцэрлэгийн ажилтан, албан хаагчид 20 ширхэг мод, 05 дугаар сарын 06-ны өдөр сургуулийн ажилтан, албан хаагчид 46 ширхэг модыг өөрийн эзэмшлийн талбайд тарьсан. Мөн хаврын улирал эхэлсэнтэй холбогдуулан сургуулийн коридорыг цэцэгжүүлэх аяныг өрнүүлэн одоогийн байдлаар 24 цэцэг тарьж ургуулаад байна. Сумын “Залуучуудын нийтийн талбай”-д албан байгууллагууд хамтран 4 төрлийн 380 ширхэг мод тарьж, усалгаа арчилгааг хуваарийн дагуу тогтмол хийж байна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70%

55

Байгаль хамгааллын чиглэлээр иргэний нийтийн ажиллах үйл ажиллагааг идэвхижүүлнэ.

60

Байгаль орчныг хамгаалах, байгалийг нөхөн сэргээх ажилд иргэн ААН, ТББ-ыг идэвхжүүлнэ.

2013-2016

2014 онд “Чойр Хайрхан” ХХКомпани үйлдвэрийн бүсийн 0,7 га-д 70 ширхэг улиас, 120 ширхэг хайлаас тарьсан. 2015 онд сумын хэмжээнд байгууллага, аж ахуйн нэгжүүд өөрийн эзэмшил талбайд 120 ширхэг мод,   нийтийн эзэмшлийн талбайд 380 ширхэг модыг суулгасан.

70%

56

Аймаг, сумын төвийн ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлнэ.

61

Сумын төвийн ногоон байгууламжийг ААН, иргэдийн оролцоотойгоор нэмэгдүүлнэ.

2013-2016

Сумын төвийн залуучуудын нийтийн талбайд 2014 онд нийт 7 ААН, 3 үйлдвэрийн газрууд нийлсэн 246 ширхэг шар хуйс тарьж ургуулж байна. 2015 онд “Залуучуудын нийтийн талбай”-д 380 ширхэг модыг суулгаж, усалгаа арчилгааг байгууллагууд хуваарь гарган хийж байна.

70%

62

Ойн нэгжийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэн “Ойжуулалт, Ногоон хэрэм” хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангуулж ажиллана.

2013-2016

“Чойр Хайрхан” ХХКомпани үйлдвэрийн бүсийн 0,7 га-д 70 ширхэг улиас, 120 ширхэг хайлаас тарьсан. Сумын залуучуудын нийтийн талбайд 7 ААН, 3 үйлдвэрийн газрууд нийлсэн 246 ширхэг шар хуйс тарьсан. 2015 онд сумын хэмжээнд байгууллага, аж ахуйн нэгжүүд өөрийн эзэмшлийн талбайд 120 ширхэг мод,   нийтийн эзэмшлийн талбайд 380 ширхэг модыг суулгасан.

 

 

70%

57

 

 

Аймаг, сумын хог хаягдлын менежментийг боловсронгуй болгож, суурин газруудын туурь, балгасыг үе шаттайгаар цэвэрлэн эрүүл, цэвэр аймаг, сум болно.

63

Баянтал сумын төвлөрсөн хогийн цэгийг тохижуулж, хог хаягдал булшлах ландфиллийн аргыг нэвтрүүлнэ.

2013-2016

Сумын төвлөрсөн хогийн цэгт ландфилл технологийг хэрэгжүүлэх төвлөрсөн хогийн цэгийг байгуулж, хашаажуулсан. Сумын төвд 3 түр хогийн цэгийг тохижуулсан.

70%

58

64

Сумдын төв дэх барилгын туурь үлдэгдлийг бууруулах ажлыг үе шаттай хийнэ.

2013-2016

2014 оны ОНХСангийн хөрөнгөөр “Нарт боржигины тал” ХХК-тай 7,000,000 төгрөгийн гэрээ байгуулж 11 га талбайд хамрах туурь хогийг байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч, 1-р багийн Засаг дарга нар төлөвлөгөө гарган   цэвэрлүүлж, 150 тн хогийг төвлөрсөн цэгт төвлөрүүлсэн. 2015 онд мөн компанитай 7,500,000 төгрөгийн гэрээ байгуулан Лүн гэр хорооллын ард байрлах туурь хог хаягдыг цэвэрлүүлэхээр гэрээ байгуулан ажиллаж байна.

70%

4.2. Íийгмийн аюулгүй байдал

59

Архидан согтуурах болон малын хулгайтай тэмцэх ажлыг иргэн, ААНБ-тай хамтран зохион байгуулна.

65

“Архигүй монгол хүн” дэд хөтөлбөрийг батлуулан хэрэгжилтийг төрийн болон төрийн бус байгууллагатай хамтран зохион байгуулна.

2013-2016

2014 онд архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн зохих заалтуудыг зөрчсөн архи хэтрүүлэн хэрэглэсэн 22 иргэнийг аймгийн цагдаагийн хэлтэст хүлээлгэн өгсөн. 2015 онд архи, тамхи, мансууруулах бодисын хор уршгийн талаар сурталчилж сургуулийн гадна болон дотор талд архи, тамхины хориглох тэмдэг байрлуулсан. Сурагчдын дунд архи тамхины хор уршиг сэдэвт гар зураг болон эссэ бичлэгийн уралдаан зарлаж нийт 1-9 дүгээр ангийн 97 сурагч хамрагдсан. Цэцэрлэгээс 2015 оны 01, 03 дүгаар сард “Архи, тамхи түүний хор хөнөөл” сэдэвт сургалтыг эцэг эхчүүд болон байгууллагын албан хаагчдын дунд зохион байгуулж нийт 52 хүн хамрагдсан.

 

70%

60

ТББ-тай хамтран хүүхэд хамгааллын ажлыг идэвхижүүлнэ.

66

Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээ, зохицуулалтыг бэхжүүлэх, ТББ-тай хамтын ажиллагааг сайжруулан, хүүхэд хамгааллын урьдчилан сэргийлэх үйлчилгээг хөгжүүлнэ.

2013-2016

2014 онд 4-р сургуулийн нийгмийн ажилтантай хамтран 5-9 дүгээр ангийн 46 сурагчдад “Хар тамхины гэмт хэрэг”-ийн талаар сургалт зохион байгуулсан.   Эрүүл мэндийн төвөөс 4-р сургуулийн 100 сурагч болон цэцэрлэгийн бүх бүлгүүдийг тогтмол эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулж хэвшсэн. 2015 оны 02 дугаар сарын 13-ы өдрийн А/17 тоот захирамжаар хүүхдийн эрхийн хамтарсан багийг 9 хүний бүрэлдэхүүтэйгээр байгуулсан.

70%

61

 

 

 

 

Аюулгүй байдлыг хангах байгууллагын хүн хүч, техник хэрэгслийн хангамжийг сайжруулж, хүний нөөцийн чадавхийг дээшлүүлнэ.

67

Иргэдийг гамшгаас хамгаалах мэдлэг чадварыг бататгахад чиглэсэн дадлага, сургалтыг тасралтгүй явуулна.

2013-2016

“Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуулилт”-ыг 2013 оны 05 дугаар сарын 28, 29-ний өдөр болон 2014 оны 10 дугаар сарын 1, 2-ны өдрүүдэд зохион байгуулж, иргэдэд гамшгийн үед авах арга хэмжээ, гамшгийн дохио хэд дугарахад цугларах гэх зэрэг дадал, туршлагын анхны мэдэгдэхүүнтэй болгосон. Сургалтанд төсвийн 6 байгууллагын 65 ажилтан, албан хаагчид хамрагдсан. 2015 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдөр Монгол улсын Засгийн газрын 2011 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 339 дугаар тогтоол, 340 дүгээр тогтоолуудын дагуу газар хөдлөлтийн гамшгийн эрсдлийг бууруулах, тэмцэх, бэлэн байдлыг хангуулахтай холбогдуулан зохион байгуулсан арга хэмжээнд нийт 11 аж ахуй нэгж, байгууллагын 179 ажилтан, албан хаагч, цэцэрлэгийн 57 хүүхэд хамрагдсан байна.

 

 

 

 

 

 

 

90%

62

68

Сумын “Гамшгаас хамгаалах тоног төхөөрөмж болон сургалт”-ын гамшгийн болзошгүй үед хэрэглэх зардал төсөвлөх.

2013-2016

2013 оны ОНХСангийн хөрөнгөөр Гамшгийн болзошгүй үед хэрэглэх дараах багажийг “Гал импекс” ХХК гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангид худалдан авсан. 1 ширхэг серийн дохио, 5 ширхэг галын хор, 5 ширхэг сүх, 5 ширхэг жотуу, 20 ширхэг хүрз, нийт 36 ширхэг багаж хэрэгслийг   2,040,0 мянган төгрөг, Гамшгийн үед хэрэглэх 30 ширхэг /эрээн хувцасыг/ хослолыг 3,600,0 мянган төгрөг, сургалтын 3,560,000 мянган төгрөг, шатахууны зардалд 800,0 мянган төгрөгийг шатахуунд зарцуулсан. Нийт 10,000,0 мянган төгрөгийг төсөвлөсөн. 2015 оны ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалтаар гамшгийн зардалд 7,500,000 төгрөг төсөвлөгдсөн. Үүнээс хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 2 галын үлээгч аппарат, 10 галын хор, 20 цохиурыг нийт 1.199.000 төгрөгөнд, хээрийн түймрийн шатахууны нөөц бүрдүүлэх зорилгоор 490.000 төгрөгөнд бензин авч нийт 1.689.000 төгрөгийг зарцуулаад байна. 2015 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдрүүдэд сумын түймэр гарах эрсдэлтэй Их уул, Бага уул, Шилийн худаг, Цэрдгэр, Тэрэгт зэрэг газруудаар тандалт хийж, ойр орчмын малчин айл өрхүүдэд сэрэмжүүлэг мэдээг өгч ажилласан.

70%

63

Хүн амыг эрүүл аюулгүй хүнсээр хангах бодлого хэрэгжүүлнэ.

69

“Хүнсний аюулгүй байдал” дэд хөтөлбөрийг шинэчлэн боловсруулж батлуулан, хэрэгжилтийг хангуулан, иргэдийн эрүүл аюулгүй хүнсээр хангагдах нөхцлийг бүрдүүлнэ.  

2013-2016

Сумын Мал эмнэлэг үржлийн тасаг малын гаралтай бүтээгдэхүүнд тогтмол хяналт тавьж ажиллаж байна. Эрүүл мэндийн төв “Эрүүл зөв хооллолт”-ын талаар хэвтэн эмчлүүлсэн 56 иргэнд сургалт зохион байгуулж, 112 ширхэг гарын авлага тараасан. ЗДТГазраас ажлын хэсэг томилогдож, сургууль, цэцэрлэг, хоолны газрууд дэлгүүрүүдэд хадгалж худалдаалж буй хүнсний бүтээгдэхүүнд шалгалт хийсэн.

     50%

64

Болзошгүй гамшиг эрсдэлийн үед хэрэглэх хүнсний гол нэрийн барааны орон нутгийн нөөц сан бүрдүүлнэ.

70

Болзошгүй гамшиг эрсдэлийн үед хэрэглэх хүнсний гол нэрийн барааны орон нутгийн нөөц бүрдүүлнэ.

2013-2016

Гамшгийн нөхцөл дэх хүнсний нөөцийн судалгаа гаргаж 3 хоног хэрэглэх хүнсний хэрэгцээг тооцоход мах, махан бүтээгдэхүүн 1,6 тн, сүү 1,6 тн, гурил 445 кг, төрөл бүрийн будаа 735 кг, ургамлын тос 235.8 л, ус 28.2 л тус тус шаардлагатай судалгаа гаргаж сумын 2 хүнсний дэлгүүрт мэдээлэл хүргээд байна.

 

 

 

100%

ТАВ. эрх чөлөөтэй монгол хүн

65

Төрийн байгууллагын үйл ажиллагааг иргэдэд нээлттэй, ил тод болгох арга хэмжээ авч, хариуцлага хяналтыг хэрэгжүүлнэ.

71

Төрийн байгууллагын үйл ажиллагааг иргэдэд нээлттэй, ил тод болгож, түргэн шуурхай хүргэх үйл ажиллагаанд хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах шинэлэг арга хэлбэрийг бий болгох

2013-2016

Сумын ЗДТГазар “Чойрын толь” сонингийн газартай хамтран Төрийн